Et helhetlig syn på mennesket

Forskning på barn og unges helse, utvikling og behov har i løpet av de siste årene synliggjort behovet for flere og gode ressurser  om seksualitet, psykisk og seksuell helse. Med seksuell helse menes ikke bare kunnskap om hvorfor det er viktig med prevensjon, beskyttelse mot seksuelt overførbare infeksjoner, hvordan man best unngår uønskede svangerskap og god kjennskap til forplantningslære. Den nye forskningen dette nettstedet baseres på synliggjør nettopp de nære forbindelseslinjene mellom barn og unges fysiske, psykiske og seksuelle helse, og hvorfor god kunnskap om dette bør være høyt prioritert blant foreldre, pedagoger og helsepersonell i barnehage og skole.

Denne type kunnskap er selve inngangsporten til forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til en sunn og god utvikling og trygg tilknytning i alle de viktige og sårbare utviklingsfasene barnet gjennomgår fra fødsel og til slutten av tenårene. En ting er at grunnleggende kunnskap om fagfeltet vil gjøre voksne med ansvar og omsorg for barn og unge mer kompetente til å forstå barnets grunnleggende behov, en annen er at kunnskap om disse grunnleggende behovene vil gjøre voksne tryggere og mer pålitelige når de veileder barn og unge, slik at de kan forstå mer av sin egen utvikling og hvordan de kan forvalte sin egen seksualitet og helse.

Tre integrerte helsebegreper

Ledere, rådgivere, pedagoger og helsepersonell i barnehagen og i skolen er alle profesjonelle utøvere av sine fag, i undervisningen og i veiledningen av unge mennesker, og i den sammenheng bør man anerkjenne at de nevnte begrepene sidestilles etter som de er integrerte deler i alle menneskers liv, og er samlet sett en viktig forutsetning for positiv utvikling av identitet og integritet blant unge mennesker.

Det er ikke bare barn og unge som vil profitere på utbredelse av denne type kunnskap. Voksne mennesker vil også kunne forstå seg selv på en bedre måte via denne modellen og forskningen som ligger bak. Dette handler altså om de allmenngyldige og universelle behovene som alle mennesker har.

Alle mennesker er født som seksuelle vesener, og har rett til å utvikle sitt seksuelle potensiale ut fra egne behov. Seksualundervisningen skal bidra til å forberede unge mennesker til livet generelt, men spesielt for å bygge og opprettholde tilfredsstillende forhold, som bidrar til en positiv utvikling av personlighet og selvbestemmelse (WHO, 2009).

Seksualiteten skal først og fremst framstilles som noe positivt, en gave fra naturens side som vi som enkeltmennesker har full råderett over. Men det er også en kjensgjerning at seksualiteten er en kilde til misbruk og overgrep. Derfor blir kunnskap om utvikling av integritet, identitet og grenser i utviklingen av egen seksualitet svært viktig.

God handlingskompetanse og kunnskap vil gjøre barn og voksne mer oppmerksomme på egne og andres grenser. Det er avgjørende at barn, unge og voksne oppøver evne og kompetanse til å sette egne grenser, samtidig som det læres til å forstå andres grenser og å respektere disse. Dette er et svært viktig perspektiv siden forskningen for lengst har fastslått at en stor andel av de seksuelle overgrepene som blir begått skjer mellom jevnaldrende.

Et annet aspekt ved selve overgrepsproblematikken er at en god del barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep fra personer i nære relasjoner. Det kan være mor eller far, andre i familien eller i nær vennekrets som utnytter barnet. En del av disse barna blir utsatt for seksuelle overgrep såpass tidlig at de kanskje ikke har konkrete minner om overgrepene, men ny forskning viser at vold og overgrep mot barn likevel kan få svært alvorlige følger for barnet. Barn som opplever denne type utrygghet og smerte har større risiko for å utvikle atferdsvansker, der en av konsekvensene blir en skjevutvikling i hjernen og i hjernestrukturene direkte forårsaket av vold og overgrep.

Forskning viser i tillegg at barn som er utsatt for denne type krenkende handlinger bærer stor risiko for å bli utsatt for vold og overgrep senere i livet. Denne gruppen med barn har også større risiko for utvikling av psykiske vansker og somatisk sykdom enn resten av befolkningen. Derfor er det viktig for denne gruppen barn og unge at de møter e utdanningssystem som arbeider for deres interesser, slik at de i størst mulig grad klarer å gjennomføre utdanningen sin og får en trygg tilknytning til voksenlivet og arbeidslivet. Dette forutsetter at ansatte i barnehage, skole og støttesystemene rundt barnet har god kunnskap om hvordan de kan utøve god omsorg og faglig og sosial støtte gjennom oppveksten etter at overgrep har skjedd.

Forskningen har også utpekt seksuelle overgrep og incest som en betydelig årsak til psykiske vansker, både blant barn og voksne. Det forebyggende perspektivet og folkehelseperspektivet er særdeles viktig ettersom overgrepsproblematikk, seksuell tvang og voldtekt er et stort samfunnsproblem.

Forskningen viser i tillegg at ungdommer som opplever den seksuelle debuten som et overgrep kan utvikle alt fra milde til alvorlige psykiske vansker i tiden etter debuten. Dette kan forebygges ved å legge mer vekt på kunnskap om egen seksualitet, romantiske og seksuelle følelser, seksuell identitet og integritet i seksualitetsundervisningen i hjemmet, i barnehagen og i skolen.

Det viktigste perspektiver er at barn, unge og voksne bør få mer kunnskap og kompetanse om hvordan man forvalter sin egen seksualitet, slik at de gjøres i stand til å finne seg godt til rette i sin egen kropp. De skal bli glade i seg selv og gjøres i stand til å bli glade i andre på en sunn og god måte. Det handler om å legge til rette for at barnet skal kunne oppleve sin egen seksualitet som noe lystbetont, trygt og godt. Som alt annet i livet krever dette en viss øving og tid for å kunne reflektere over forholdet til egen kropp og helse i relasjon til andre barn og unge.

Forvaltningen av egen helse med hensyn til fysisk, psykisk og seksuell helse er prinsipper som gjelder både for barn og voksne, for den enkelte men også for folkehelsa og det store samfunnsregnskapet. Det som er bra for den enkelte er bra for samfunnet.

Du vil finne oversikt over barn og unges psykiske og seksuelle utvikling og behov for kunnskap og utviklingsstøttende omsorg her: Barnets utviklingstrinn fra nyfødt baby til slutten av ten-årene.

Kilder

  • WHO Regional Office for Europe and BZgA – Standards for Sexuality Education in Europe – A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists, 2009
  • Frode Fredriksen, Ressurshefte – Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune – Forebyggende arbeid i et helsefremmende læringsmiljø, Sør-Trøndelag fylkeskommune, 2015